# هوو

قانونی دیگر

«زنها بدانند که آنها نیز همانند مردان زیر سرشان میتواند بلند شود و قابل اعتماد نباشند»                                                                                               همین!!!
/ 18 نظر / 37 بازدید