زبان...

سلام

سئوال هفته:13.gif

دوستان با توجه به عکس ذيل نکات مهم در مورد زبان خانمها را ذکر نمائيد.04.gif

/ 4 نظر / 34 بازدید
عليرضا

دست کردی تو سوراخ مار چرا ؟!!!

توجه دوستان در شرکت به کار ستودنيست!!! موفق باشيد!

ستاره

از شما بعيده آقا وارد بازی های اين عوامل معلوم الحال نشويد. از ما گفتن

مريم شريعت پناهی

ای وای...آقای هاشمی از شما خيلی خيلی بعيده اينکار ها ... ديگه با شما عمرا نمايشگاه بيام!!!