چه خوش گفت فردوسی پاکزاد...

زنان را همين بس بود يک هنر                   نشيننـد و زاينـــد شيـــــران نر
زنان را اگر وقت باشــد کــمی                   همش هی تلفن کنند و همی
دو صد قبض آيد سر برج و ماه                  که بيچاره آن شوهر بی گنــاه
ببـايـــد که خرج تيليفــون دهــد                  هــــر آنچه در آرد به خانوم دهد

                                                                          < حسين >

 

/ 7 نظر / 24 بازدید
سينکی

واقعا مايه آبروريزی است براتون من دلسوزانه ميگم ها همين طراح قالبتون يه خانمه فکر کنم همين براتون بس باشه

یک خانم

واااااااااااااااااااااااااااا

رضا فخاری

آقای شرفی یه قالب مردونه بزن! که کس نخارد پشت ما بهتره

ستاره

وچنين گفت مولانا جلال الدين: ناصحان گويند از حد مگذران....مرکب استيزه را چندين مران

هانيه

حيف اين قالب که دست شما افتاد این جوری دارین حرومش می کنید . شما که باز قالب می خواين از من

عطيه

ای که گفتی يعنی چه ؟!!!!!

روشنک

خطاب به شعر اندر احوالات این زیرک زنان...در يکی از صفحات وبلاگتون: ای تو که در وصف ما شاعر شدی ای تو که فکر کرده ای عاقل شدی! تو که از زيرک زنان غافل شدی هيچ می دانی چقدر رايج شدی؟ بشنو از من اين نصيحت ای پسر ای تو که بی زن نداری يک هنر ای تو که دنبال دخترها روی با نگاه دختری عاشق شوی با صدای دختران غش می کنی رنگ و رويت را مثل گچ می کنی پس چگونه ما به دنبال توايم؟! لحظه لحظه عاشق حال توايم؟! برو رويت را بکن کم ای پسر تا نبردم آبروی جنس نر ای پر از خودخواهی و دوز و کلک ای که از بدو تولد لنگ لنگ کارتان گير است پيش دختران نام ببر کاری بدون دختران بس کنم ديگر چه گويم از شما حاليتان شد ای گروه پر جفا؟