معادلات ساده زندگانی

این مطلب رو حمید عزیز  (همون ز ذ بزرگ)نیشخند برمون فرستاده حتما بخونید جالبه...چشمک

معادله 1

انسان = خوردن + خوابیدن + کار+ لذت

خر = خوردن + خوابیدن

بنابراین:

انسان = خر + کار + لذت

در اینصورت:

انسان – لذت = خر + کار

به عبارت دیگر

انسانی که لذت نمی برد چون خری است که فقط کار می کند.معادله 2

مرد = خوردن + خوابیدن + پس انداز کردن

خر = خوردن + خوابیدن

بنابر این:

مرد = خر+ پس انداز کردن

بنابر این:

مرد - پس انداز = خر

به عبارت دیگر

مردهایی که پس انداز نمی کنند با خر برابرندمعادله 3

زن = خوردن + خوابیدن + هزینه کردن

خر = خوردن + خوابیدن

بنابراین:

زن = خر + هزینه کردن

در اینصورت:

زن – هزینه کردن = خر

به عبارت دیگر:

زنهایی که هزینه نمی کنند خرند.نتیجه گیری از معادلات 2 و 3

مردهایی که پس انداز نمی کنند = زن هایی که هزینه نمی کنندبنابراین:

وقتیکه مردها پس انداز می کنند از خر شدن زن هایشان جلوگیری می کنند(نتیجه منطقی 1)

و زن هاییکه هزینه می کنند از خر شدن مردهایشان جلوگیری می کنند (نتیجه منطقی 2)بنابر این خواهیم داشت:

مرد + زن = خر + پس انداز + خر+ هزینه


بنابر این....از نتایج منطقی 1 و 2 می توانیم استنباط کنیم که:


مرد + زن = 2خر که با شادی در کنار هم زندگی می کنند

پ.ن: البته باید عنوان نمود که خر یعنی بزرگوار

  
نویسنده : روح الله هاشمى طاهرى ; ساعت ۱:۱٧ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٢٢ امرداد ،۱۳۸٧