چه خوش گفت فردوسی پاکزاد...

زنان را همين بس بود يک هنر                   نشيننـد و زاينـــد شيـــــران نر
زنان را اگر وقت باشــد کــمی                   همش هی تلفن کنند و همی
دو صد قبض آيد سر برج و ماه                  که بيچاره آن شوهر بی گنــاه
ببـايـــد که خرج تيليفــون دهــد                  هــــر آنچه در آرد به خانوم دهد

                                                                          < حسين >

 

  
نویسنده : مــرد ; ساعت ٥:٢٧ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٢٤ اردیبهشت ،۱۳۸٥
تگ ها :