شانس

 

مردی با اسلحه وارد یک بانک شد و تقاضای پول کرد

Once he is given the money, he turns to a customer and asks, 'Did you see me rob this bank?'

وقتی پولهارا دریافت کرد رو به یکی از مشتریان بانک کرد و پرسید : آیا شما دیدید که من از این بانک دزدی کنم؟

The man replied, 'Yes sir, I did.'

مرد پاسخ داد : بله قربان من دیدم

The robber then shot him in the temple , killing him instantly.

سپس دزد اسلحه را به سمت شقیقه مرد گرفت و اورا در جا کشت

He then turned to a couple standing next to him and asked the man, 'Did you see me rob this bank?'

او مجددا رو به زوجی کرد که نزدیک او ایستاده بودند و از آنها پرسید آیا شما دیدید که من از این بانک دزدی کنم؟

The man replied, 'No sir, I didn't, but my wife did!'

مرد پاسخ داد : نه قربان. من ندیدم اما همسرم دید

Moral - When Opportunity knocks.... MAKE USE OF IT!

نکته اخلاقی: وقتی شانس در خونه شما را میزند .... از آن استفاده کنید

 

 

  
نویسنده : روح الله هاشمى طاهرى ; ساعت ۱۱:٤٥ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ٢۳ دی ،۱۳۸۸
تگ ها : شانس ، مرد ، زن ، دزد